• خانه
  • دسته بندی تور: تورهای آسیایی

در قیمت  موارد زیر را شامل می‌شود:   حمل و نقل زمینی با یک خودرو سافاری راحت یا اتوبوسی بسته به تعداد افراد در ماسای مارا و ناییواشا. هزینه‌ی پارک‌ها با مالیات دولتی در ماسای مارا و